Confidențialitate

Acest document, alături de documentele de Termeni și Condiții și Politica utilizare Cookies, reprezintă contractul dvs. cu grellbites.com

Prin comenzile pe care le realizați în magazinul nostru online, ne oferiți acordul expres și neechivoc ca datele dvs. personale să fie prelucrate de către www.grellbites.com și SC GO AB Method SRL, deținătoarea platformei. 

Această Politică de Confidențialitate a fost întocmită cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit, în continuare, „GDPR”).

Baza legală a prelucrării datelor dvs.
Prelucrăm datele cu caracter personal care vă aparțin pe baza consimțământului dumneavoastră [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]. www.grellbites.com  prelucrează după caz datele vizitatorilor și/sau datele clienților săi, astfel cum acestea au fost furnizate prin formularul de comandă (https://grellbites.com/checkout/), prin formularul de creare cont (https://grellbites.com/contul-meu), pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți.

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără a vă fi perceput vreun cost și fără a fi afectată calitatea serviciilor noastre de care veți beneficia în viitor, solicitând acest lucru printr-un e-mail la adresa contact@grellbites.com.

De ce colectăm date cu caracter personal?
grellbites.com va folosi datele colectate doar pentru onorarea comenzilor plasate in cadrul platformei www.grellbites.com

Care sunt drepturile dvs.?
În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces, adică de a obține din partea www.grellbites.com o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă aparțin și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

· scopurile prelucrării;
· categoriile de date cu caracter personal vizate;
· destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
· acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
· existența dreptului de a solicita www.grellbites.com rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
· existența dreptului de a depune o plângere în fața autorității competente;
· în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora.

b) Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la www.grellbites.com, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă aparțin.

c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea www.grellbites.com ștergerea datelor cu caracter personal care vă aparțin, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

· datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
· dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
· vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
· vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2) GDPR;
· datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
· datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine www.grellbites.com în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului român.

d) Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:

· dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care www.grellbites.com verifică exactitatea datelor;
· prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
· www.grellbites.com nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
· dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

e) Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau care v-ar afecta în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail contact@grellbites.com.

g) De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Ce tehnologii utilizăm pentru colectarea și stocarea datelor?
Site-ul www.grellbites.com utilizează tehnologii și module de tip „cookie” doar pentru analiza numărului de vizite pe site (Google Analytics) și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel” sau alte asemenea tehnologii).

Datele dumneavoastră sunt stocate în bazele noastre de date în format fizic și electronic, la care au acces doar persoanele expres autorizate, fiind adoptate măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura securitatea datelor.

Cum asigurăm confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal?
SC GO AB Method SRL ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm. De aceea, stocăm informațiile dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați SC GO AB Method SRL. Aceștia au fost informați și instruiți, în prealabil, pentru a asigura datelor dumneavoastră un nivel de protecție adecvat, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea și securitatea datelor, astfel cum sunt impuse de lege.

Transferul datelor cu caracter personal
www.grellbites.com nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care vă dați consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi divulgate anumitor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui provider de soluții software pentru găzduirea website-ului www.grellbites.com). În aceste cazuri, ne vom asigura că partenerii noștri respectă securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Am mai putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale în cazul în care suntem obligați prin lege (spre exemplu, dacă primim o solicitare de la o autoritate abilitată de lege). De asemenea, am putea divulga datele dumneavoastră în cazul in care o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții sau pentru a proteja siguranța sau drepturile clienților și angajaților noștri.

www.grellbites.com garantează că nu va transmite mesaje nesoliciitate (spam), astfel cum acestea sunt definite de lege și că va depune toate diligențele necesare pentru păstrarea datelor dvs. în siguranță.

Datele colectate si prelucrate vor fi stocate pe teritoriul României și nu vor fi divulgate/transmise terților (cu excepția firmei de curierat care se ocupă de efectuarea livrării comenzilor plasate pe www.grellbites.com, dacă este cazul). Pentru astfel de situații, ne-am asigurat că partenerii noștri respectă la rândul lor condițiile GDPR prin semnarea unor acte adiționale la contractele în derulare.

Cum ne puteți contacta?
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind modul în care prelucrăm date cu caracter personal și modul în care gestionăm confidențialitatea acestora, vă rugăm să ne contactați oricând la adresa de e-mail contact@grellbites.com